چهارشنبه 08 تير 1401  شرکت آرمنکو

English  |  فارسی

 

 
افتخارات
» دریافت لوح تقدیر پنجمین جشنواره اقتصاد سبز
» دریافت تندیس پنجمین جشنواره اقتصاد سبز
» برنده سیمرغ بلورین چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
» دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
» دریافت گواهینامه برگزیدگان از چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
» دریافت تندیس از سومین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
» دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
» دریافت تندیس بلورین نخستین سمینار بین المللی کاربردهای نانو فن اوری
» دریافت تقدیر نامه نخستین سمینار بین المللی کاربردهای نانو فن اوری
     

افتخارات

دریافت لوح تقدیر پنجمین جشنواره اقتصاد سبز
دریافت تندیس پنجمین جشنواره اقتصاد سبز
برنده سیمرغ بلورین چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
دریافت گواهینامه برگزیدگان از چهارمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
دریافت تندیس از سومین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
دریافت لوح تقدیر از سومین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
دریافت تندیس بلورین نخستین سمینار بین المللی کاربردهای نانو فن اوری
دریافت تقدیر نامه نخستین سمینار بین المللی کاربردهای نانو فن اوری

 

Copyright © 2011 Armen Co. All Rights Reserved . Design By Ecomiran